Liedon kunta päätti sulkea Liedon ampumaradan 

Julkilausuma liittyen Liedon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksentekoon.

Liedon kunta ei kyennyt päätöksenteossaan turvaamaan yhteiskunnallisesti merkittävän Liedon ampumaradan toimintaa — Ampumaharjoittelu vaikeutuu aikana, jolloin tällaista ei tulisi missään sallia!

Päätös Liedon ampumaradan sulkemisesta Ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta perustuu virheelliseen tulkintaan Vaasan hallinto-oikeuden 6.4.2022 tekemästä päätöksestä 367/2022. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulkinnassa on haettu vahva ymmärrys, jonka mukaan Vaasan hallinto-oikeus 6.4.2022 antamassaan lausunnossaan olisi todennut, että mitään ei ole enää tehtävissä. Ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan mm. meluhaittojen ohjearvojen ylittymisen salliminen lupapäätöksen mukaisesti toiminta-aikoja rajoittamalla ei olisi mahdollista. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen on kehottanut Liedon ampumaseuran jäseniä olemaan kiirehtimättä asiaan liittyvän toimenpideluvan hakemisessa. Tällä luvalla olisi haluttu jatkaa maavallien rakentamista kivääriradan ympärille mahdollisen meluhaitan torjumiseksi.

Huomion arvoista tässä kaikessa on se, että mainitussa hallinto-oikeuden päätöksessä selkeästi sanotaan, että hallinto-oikeus ei tutki ampumaradan toiminnan keskeyttämiseksi tehtyä vaatimusta. Sen sijaan se kumoaa Liedon ympäristöpäällikön päätöksen palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus ei siis ole ottanut Liedon ympäristövirannomaisen tekemää päätöstä ja valittajien tekemää vaatimusta edes käsittelyyn, vaan katsoo että turhaksi katsottavia mittauksia ei tule toiminnanharjoittajalta edellyttää.

Hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaisesti Liedon ampumaradan toiminta ei olisi esteellinen jatkamaan toimintaansa ympäristölautakunnan 14.10.2009 päätöksen (§ 127 myönnetty ympäristölupa ampumaradalle kiinteistöllä 423-459-4-27) sekä lupaan liitettyjen määräysten mukaisesti. Me Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirissä vaadimme, että Liedon kunta seuraa Vaasan hallinto-oikeuden tekemää päätöstä, eikä salli yhden viranhaltijan tulkintojen johtaa heitä harhaan tai hankaloittaa seuraavan luvan hakemista. Lisäksi haluamme nostaa esiin ampumaratojen tärkeyden ja erityisesti juuri tämän Liedon ampumaradan merkityksen koko Varsinais-Suomen alueella.

Liedon ampumarata on merkittävyydessään Varsinais-Suomen alueella tärkeämpi kuin vastaava rata olisi missään muualla Suomessa. Sillä koko maata tarkasteltaessa on ampumaratojen tilanne surkein juuri täällä meillä Varsinais-Suomessa. Maamme puolustuksen kannalta yhteiskunnalta tulisi löytyä aina tuki ampumaradan toiminnan takaamiseksi. Liedon ampumarata on ollut toiminnassa vuodesta 1965 ja sen ansiosta mm. Finavian lentoturvallisuus- toiminnasta vastaava henkilöstö on voinut harjoittaa lentoturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää ampumarataharjoittelua.

Rata on Finavian myös reserviläisten ja ampumaurheilijoiden käytössä. Tässä kohdin meidän jokaisen on taattava, että nuorille urheilijoille löytyy mahdollisuus harjoitella ja siten menestyä kilpailuissa. Tämän lisäksi rata on Liedon Riistamiehet ry:n jäsenien käytössä.

Haluamme nostaa esiin vielä jäsenten tekemän merkittävän panostuksen ympäristöhaittojen torjuntaan. “Maksoimme omasta pussista kaikki uudestaan. Niin luvan kuin melumallin ja sekä maaperän tutkimukset. Rakensimme maavalleja ja teimme niin hyvän kivääriampumakopin, että sen piirustuksia on pyydetty muillekin radoille. Arviolta käytetty noin 1000-2000 h vapaaehoisten työtä ja rahaa 20000 €.” 140:n jäsenen seuralta tämä on merkittävä investointi ja osoittaa vahvaa halua toimia parhaalla mahdollisella tavalla ampumaradan säilyttämiseksi ja kaikenlaisten ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Tästä, sekä useasta muusta syystä emme voi sallia radan sulkemista, sekä Liedon kunnan harjoittamaa yksipuolista päätöksentekoa asiassa.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri

Kirjoitettu 18.5.2022

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa